จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  ดำเนินการจองชื่อ จดทะเบียนบริคณห์สนธิ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จัดทำบัญชี แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนของบริษัท (เพิ่มทุน/ลดทุน) แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับของบริษัท ควบบริษัท จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนบริษัทต่างด้าว จัดทำใบหุ้น ทะเบียนผู้ถือหุ้น  บริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม จดทะเบียนเลิกสมาคม  จดทะเบียนมูลนิธิ เลิกมูลนิธิ จดทะเบียนพาณิชย์ จัดทำงบการเงิน เลิกบริษัท ชำระบัญชี ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ติดต่อสอบถาม 063 964 4742 

หรือ 02 648 5053 E-mail: hiinlaw@gmail.com