Corporate history

ที่อยู่บริษัท 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ยูนิต เอส-03   ถนนพระราม1 
               แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
E-mail : hiinlaw@gmail.com โทร. 063-964-4742, 02-648-5053


         ทางบริษัทเรามีทนายความหลายท่านคอยดูแลเรื่องคดีความ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย วางแผนทางคดีให้อย่างเป็นระบบ หากไม่มีการวางแผนทางคดีว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ดำเนินการในส่วนใดก่อนหรือหลัง ย่อมส่งผลเสียต่อตัวลูกความเอง หรือเสนอเงื่อนไขที่ไม่ต้องเสียเปรียบอีกฝ่ายและสามารถตกลงกันได้ ย่อมเป็นผลดี 
ทางบริษัทฯแบ่งทนายความตามลักษณะของคดี ตามความเชี่ยวชาญของทนายความแต่ละท่าน ท่านสามารถเลือกทนายความดำเนินการทางคดีให้กับท่านได้เอง  
ทางบริษัทมีทนายความให้คำปรึกษาด้านคดีกับท่าน แก้ปัญหาทันท่วงที หากท่านปล่อยคดีให้เนินนานไปจะแก้ไขยาก หรือทำให้ท่านเสียผลประโยชน์ที่ท่านไม่ควรเสียไป โดยเฉพาะคดีอาญาท่านควรปรึกษาทนายความหรือมีทนายความตั้งแต่ชั้นตำรวจ ให้การอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียรูปคดี เสียเปรียบ

ท่านสามารถแอดไลน์ ที่เบอร์ 063 964 4742 เพื่อส่งเอกสารในคดีมาให้ทางทนายตรวจสอบก่อนให้คำปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลด้านกฎหมาย

                         นอกจากบริการด้านทนายความแล้ว ทางบริษัทเรายังให้บริการด้านการจดทะเบียนต่างๆ ติดต่อหน่วยงานราชการ ขอใบอนุญาต โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปเองให้เสียเวลา ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน